1. Започване и подготовка на процедурата по медиация

Медиация е доброволна и зависи изцяло от волята на страните. Започването на процедурата по медиация може да стане по предложение на едната страна, на двете страни, на съда или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване. Възможно е това да бъде уговорено и като клауза в договор, във връзка с евентуален спор възникнал между страните. 

За да поискате започване на медиация е достатъчно да се свържете с мен на телефон 0888 87 35 84 или е-mail maria@pregovori.bg

След получаване на запитването за медиация от Ваша страна, аз ще се свържа с Вас, за да получа повече информация за спора, която да ми помогне в разговора с другата страна. След това ще се свържа с другата страна (другите страни), за да ѝ предам поканата за доброволно разрешаване на спора чрез медиация, да ѝ представя предимствата на участието в процедурата и да потърся съгласието ѝ за провеждане на медиация. След съгласието ѝ да участва в медиация, се организира първата среща. 

 На този етап страните подписват споразумение за провеждане на процедура по медиация. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят условията за провеждането ѝ.

Преди срещата страните могат да бъдат поканени да представят кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи в определен срок (обикновено 3 работни дни преди първата среща по медиация). Те имат за цел запознаването на медиатора с конкретния случай. Изпращащата страна изрично уточнява дали становището и документите са предназначени само за медиатора или за медиатора и другата страна. Информацията споделена с медиатора е конфиденциална и поверителна.

Плащане 

Преди провеждането на първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията. Точната сума за плащане и начинът на плащане се уточняват предварително. По този начин ще бъдат взети предвид особеностите на Вашия случай, и ще получите максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят между страните или да бъдат заплатени по уговорка между страните.

2. Откриване на процедурата в първа обща среща

Медиаторът започва процедурата с обяснение за същността на медиацията, за самия процес и за своята роля в него. Медиаторът обсъжда със страните и формулира правилата, по които ще протича медиацията. След постигане на съгласие по правилата на процедурата, медиаторът кани всяка от страните да даде съгласието си за участие в този конкретен процес.

Законът за медиация предвижда, че страните по спора могат да участват в медиацията лично или чрез представител – упълномощен в писмена форма. Препоръчително е страните да участват лично в процедурата. Те най-добре познават своя конфликт и имат най-голяма мотивация интересите им да бъдат точно изразени и защитени. 

Ролята на медиатора в процедурата /от началото до нейния край/ е да преведе страните от конфликта към решаването му, като през цялото това време остане безпристрастен.   

Броят на срещите не е предварително регламентиран. Провеждат се толкова срещи, колкото са необходими на страните. След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава.

Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.

Срещите могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните. В отделните срещи всяка страна излага пред медиатора силните страни и слабостите си по случая, интересите си, възможните разрешения и информация, която счита за поверителна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна.

3. Приключване на процедурата по медиация

Приключването на медиацията може да стане с подписването на спогодба или без да бъде подписана такава. 

Преди подписването на споразумение страните обикновено отново се събират в обща среща с медиатора, на която се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Ако бъде постигната договореност, в зависимост от предмета на спора и собственото им желание, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите или спогодба одобрена от съда. 

Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват самостоятелните плюсове от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота по това какви точно са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.  

Практика е след приключването на медиацията, независимо от резултата, страните и медиаторът да се чуят по телефон за проверка на евентуални промени в ситуацията – например, ако не е било постигнато споразумение – да се потърсят нови възможности за такова след преосмисляне от страните, а ако е било постигнато споразумение, да се обсъди напредъкът по изпълнението му.