Медиацията е доброволна и гъвкава процедура за алтернативно разрешаване на спорове, подпомогната от независим посредник – медиатор.

Медиацията се осъществява в условията на пълна конфиденциалност.

Целта на медиацията е спорещите страни да постигнат съвместно и изпълнимо решение на проблема.