1. Какво е медиация?
  Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Медиацията е алтернатива на съдебния метод за разрешаване на спорове, и спомага за разработването на взаимно приемливо и взаимно удовлетворяващо решение, отразяващо интересите на всички страни в спора.
 2. Какви са предимствата на медиацията?
  Предимствата на медиацията са неформална процедура, поверителен процес, при който страните участват на равна основа, като поддържат пълен контрол както на процеса на вземане на решения, така и на съдържанието му. В медиацията страните запазват пълна свобода на изразяване. Страните имат свободата сами да избират медиатор.
 3. По какво се различава медиацията от съдебното производство и арбитража?
  В съдебната и арбитражната процедура спорът се разрешава от съдия или арбитър по строга и формална процедура. При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор, а процедурата е гъвкава и предвидима за страните. В съдебния спор решението се постановява от съдията и страните нямат контрол над него. Страните участват доброволно в процедурата по медиация, а съдебния процес може да започне въпреки волята на една от страните. Медиацията се провежда в удобно за страните време и място. Съдебната процедура е строго формализирана и времето и мястото не зависят от волята на страните.
 4. Колко време отнема медиацията?
  Медиацията е възможно най-бързият и гъвкав начин за разрешаване на един спор. Времетраенето на медиацията зависи от сложността на спора и волята на страните. Бързината на процедурата не трябва да бъде нейна самоцел. Понякога е необходимо време, за да достигнат страните до най-благоприятното решение. На практика споразумение се постига от 1 до 2 месеца от започването на процедурата. Най-често страните се договарят за 2-3 срещи по медиация. Времето на всяка среща е индивидуално и няма правила и законни изисквания за това. Срещите могат да се провеждат като общи – между двете страни и медиатора заедно, или отделни – само между медиатора и една от страните.
 5. Каква е ролята на медиатора?
  Медиаторът е опитен професионалист, преминал законово изискуемото обучение за медиатори и е вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Медиаторът организира и провежда срещите, като същевременно е отговорен за предварителната подготовка и същинското участие в медиационните сесии. Медиаторът помага на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби и да намерят възможни решения. Медиаторът улеснява диалога между страните, за да им помогне да достигнат до своето собствено решение на спорните въпроси. Посредникът е безпристрастен и неутрален през цялото време на процедурата.
 6. Какво не прави медиаторът?
  Медиаторът не взема страна в спора и не решава вместо страните. Медиаторът не е арбитър и не издава „присъди“. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. Не дава правни съвети и становища по спора. Не говори с трети или други страни, без изрично разрешение на спорещите за проведените при медиацията разговори. Той не действа като съдия, арбитър или адвокат.
 7. Каква е ролята на страните в медиацията?
  Ролята на страните в медиацията е да си сътрудничат с медиатора честно и добросъвестно, за да договорят с другата страна разумно решение на проблема. Страните трябва да са готови да обсъждат фактите по случая, да изкажат тяхната гледна точка и резултатите, които искат да постигнат чрез медиацията. Страните имат възможност да изкажат притесненията си и да говорят свободно и без прекъсване за важните за тях неща.
 8. Каква е причината за прилагането на медиация?
  Конфликтите, които са част от ежедневието стават все по-сложни и многоизмерни. Конфликтната среда твърде ясно и директно влияе върху качеството на живот, работата и бизнес. Множеството избори, които сме принудени да правим ежедневно не винаги могат да се случат без конфликт. Сблъсъкът на различни гледни точки между партньори, съседи, контрагенти създава напрежение, което много често не може да бъде уталожено без намесата на неутрален посредник. Традиционната система на съдебни производства е много бавна, стресираща и неособено гъвкава. Нужно е много време, за да се постигне резултат. Поради огромния поток от спорове, отнесени до съда, много често забавеното правосъдие е равно на липса на правосъдие.
 9. Защо хората се страхуват от непознатата дума „медиация“?
  Медиацията е относително нов начин за решаване на спорове в България и много от хората са неинформирани за тази възможност и нейните предимства. Един от основните принципи на тази процедура е поверителността. Информация, която е свързана със самата процедура и нейните участници, рядко попада в медиите или става обществено достояние.
 10. Кога процедурата по медиация е успешна?
  Нормалното очакване е процедурата по медиация да е успешна, когато приключи със споразумение. Практиката показва, че дори самото желание и инициатива на страните за медиация е успешна, с оглед развитието на отношенията между тях. Често след процедурата по медиация, напрежението между страните намалява и те успяват да се чуят.
  Медиацията е успешна и е постигнала резултати и без формална спогодба – когато страните могат да разговарят без да се стига до спречквания, изяснили са по-добре за себе си какво иска другата страна и какво всъщност е приоритет за тях.
 11. Каква е силата на споразумението постигнато в медиация?
  Спогодби, постигнати в процедура по медиация, обикновено се изпълняват доброволно, тъй като са договорени съвместно от страните по спора и отговарят на интересите им. Споразумението може да бъде устно, писмено, с нотариална заверка на подписите, одобрена от съда спогодба.
  За да бъде предадена изпълнителна сила на споразумението то може да бъде изготвено с нотариална заверка на подписите, въз основа на което може да бъде поискано изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК). Спогодбата постигната чрез медиация може да бъде одобрена от съд и да има силата на съдебна спогодба.
 12. Винаги ли действа медиацията?
  Един от най-благоприятните резултати от медиацията е, че вследствие на разговорите в нея страните обичайно са в състояние да вземат решение как искат да продължат отношенията си.
  Естествено, медиацията не е панацея. В зависимост от конкретния казус, понякога е необходимо и съдебно решение. Но в много случаи е възможно да се постигне доброволно съгласие. Медиацията в България е сравнително нов начин за разрешаване на спорове, но има добри перспективи, създавайки условия за намиране на необичайни, жизнеспособни и устойчиви решения, многократно по-бързо и при непосредственото и активно участие на спорещите страни.
 13. Кои са успешните примери за медиация?
  Най-известните случаи за използване на медиация обикновено са многостранни спорове. Например през април 2018 година германската авиокомпания Lufthansa използва медиация за уреждане на спор за размера на заплатите с профсъюза на пилотите. Те са в стачна готовност, което може да причини многомилионна щета на компанията. В резултат на проведените преговори, стачката е отменена и са постигнати договорености между страните.